World:Gotham's Finest/History of Gotham City/Rubens Scarelli